OPRAVDU JE TOTO V KONTEXTU OKOLÍ "MINIMÁLNÍ VÝSTAVBA"???

Dokumenty spolku

Zápis ze schůze členů spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ze dne 18. 4. 2017, ze kterého nutno vytyčit tyto zásadní body:

Usnesení PM z členské schůze konané dne 18.4.2017

1) PM pověřuje vedení spolku zastoupené panem RNDr. Martinem Lepšíkem k prezentaci těchto závěrů při jednání s M.Č. Praha 5:

2) 1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkáních na zachování maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

3) 2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru pro který byl spolek založen a který je definovaný v čl. 4a stanov spolku "Ochrana přírody a krajiny".

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Vidmarová: Trvám na zapracování všech připomínek obyvatel lokality do zadání územní studie Na pláni a též žádám, aby obyvatelé lokality měli možnost v rámci participačního procesu, který MČP5 údajně dělá, připomínkovat návrh zadání územní studie Na pláni, ještě než bude předána oficiálně ateliéru Break Point.

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000061-c4c93c5c4b/Z%C3%A1pis%20ze%20sch%C5%AFze%20P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9%20Malvazinek%2018_4_208.pdf