OPRAVDU JE TOTO V KONTEXTU OKOLÍ "MINIMÁLNÍ VÝSTAVBA"???

S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Dokumenty spolku

Zápis ze schůze členů spolku Přátelé Malvazinek, z.s. ze dne 18. 4. 2017, ze kterého nutno vytyčit tyto zásadní body:

Usnesení PM z členské schůze konané dne 18.4.2017

1) PM pověřuje vedení spolku zastoupené panem RNDr. Martinem Lepšíkem k prezentaci těchto závěrů při jednání s M.Č. Praha 5:

2) 1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkáních na zachování maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

3) 2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru pro který byl spolek založen a který je definovaný v čl. 4a stanov spolku "Ochrana přírody a krajiny".

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Vidmarová: Trvám na zapracování všech připomínek obyvatel lokality do zadání územní studie Na pláni a též žádám, aby obyvatelé lokality měli možnost v rámci participačního procesu, který MČP5 údajně dělá, připomínkovat návrh zadání územní studie Na pláni, ještě než bude předána oficiálně ateliéru Break Point.

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000061-c4c93c5c4b/Z%C3%A1pis%20ze%20sch%C5%AFze%20P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9%20Malvazinek%2018_4_208.pdf