Informace k projednávané změně Z 3218/14 ÚP SÚ HMP - rekce na podnět k prověření trasy vyskokotlakého potrubí

06.02.2020

Dnes byl do naší datové schránky doručen dopis od pořizovatele Územního plánu hl.m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP.

Náš podnět k prověření nepřesného trasování vysokotlakého potrubí v Digitální technické mapě Prahy nemůže být k naší námitce ke změně ÚP Z3218 Na pláni zařazen, neboť jsme jej dodali pozdě (termín pro podání námitky byl 19. 9. 2019, ke zjištění nepřesného trasování potrubí došlo v listopadu 2019, podnět jsme podali v lednu 2020, kdy pan Maršner na svém pozemku opět pokračoval ve stavební činnosti - betonoval základy svého tzv. rodinného domku). Doporučení je obrátit se na příslušný Stavební úřad / odbor, což jsme v lednu udělali. Odpovědi od pana vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5, Ing. arch. Jana Kábrta, ani od paní vedoucí Stavebního úřadu MČ Praha 5, Ing. arch. Evy Čechové, MBA, dosud nemáme.

Dobrou zprávou je, že naše námitka zástupce veřejnosti k uvedení celého řešeného území v Územním plánu hl.m. Prahy jako zelené plochy splnila kritéria Stavebního zákona, a bude tudíž dle Stavebního zákona též vypořádána. 

Odpověď pořizovatele Územního plánu hl.m. Prahy naleznete v příloze.