Odpověď na dotazy k hanopisu pana Smažíka učiněného k osobě Běly Vidmarové

15.03.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

mnozí z vás se ptáte, co hanopis pana Smažíka o paní Vidmarové vlastně znamená. Někdo mi dokonce psal, že je to neuvěřitelná slátanina, která by stála za hlubší rozbor psychického zdraví autora...

Jedná se o tento hanopis, který je zároveň rezignačním proslovem pana Smažíka z výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. dne 23. 5. 2019, zapsaný v zápise z Členské schůze a doručený na Spolkový soud do Sbírky listin (toto je povinnost vyplývající z Občanského zákoníku).

"Odstoupení z důvodu nespokojenosti komunikace a spolupráce s Bělou Vidmarovou, po schůzce, kde mělo dojít ke smíru, nedošlo k dohodě. Bělu Vidmarovou si dal na black list z důvodu vzteklé e-mailové komunikace v noci, která mu byla nepříjemná. Nesouhlasí se situací, kdy komunikovala za Petra Vidmara v jednom případě, kdy zaslala mail s jeho jménem. Běla Vidmarová podvádí, lže, špatně pracuje a Petr Smažík je hluboce zklamán její prací."

V březnu 2019 zde v lokalitě došlo k demoliční činnosti dvou sousedek na veřejném zabezpečení u nějakého stromu, a když je další soused upozornil, že se to nedělá, fyzicky jej tyto dámy napadly. K incidentu si tito občané zavolali Policii. Pan Smažík obvinil platformu Ovocná zahrada Štorkánova a Bělu Vidmarovou ze zodpovědnosti za tento incident a požadoval po zbylých 2 členech výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. (Vidmarová, Vidmar) odejmutí záštity zmíněné platformě. Zbylí dva členové výboru na toto nechtěli přistoupit a Běla Vidmarová podala návrh, že spolek Za zelené Malvazinky, z.s. by se měl naopak od demoličního policejního incidentu dvou sousedek distancovat. Pan Smažík přestal komunikovat (od té doby s paní Vidmarovou nepromluvil ani slovo a neodpověděl jí na jediný e-mail, pouze její zprávy konzultoval s různými dalšími lidmi). Paní Vidmarová byla ze situace, kterou bylo nutno řešit, avšak iniciátor přestal komunikovat, psychicky vydeptána a psala mu vzteklé noční e-maily, protože tohle jí opravdu velmi zatěžovalo. Zejména utnutí komunikace ze strany člena výboru pana Smažíka ve chvíli, kdy bylo nutno udělat usnesení k nepříjemné situaci. Od té doby je paní Vidmarová údajně na black listu pana Smažíka, ale není to pravda, neboť e-maily, které mu Vidmarová píše, rozebírá pan Smažík s množstvím dalších osob, avšak s odesílatelkou nekomunikuje a nereaguje. Byl například několikrát vyzván, aby napravil pomluvy, dezinformace a domněnky, které o paní Vidmarové šíří, ale neudělal to, nadále paní Vidmarovou naprosto ignoroval, jí probírá s různými jinými lidmi, a to včetně jejího soukromého života. Paní Vidmarová bývá často z této jeho dezolátní činnosti směřované k poškození její osobnosti velmi psychicky vydeptána a píše další vzteklé e-maily panu Smažíkovi, to trvá dosud (ale jelikož má oficiální informaci ze Spolkového soudu, že je na jeho black listu, předpokladem je, že panu Smažíkovi nejsou doručeny a on je nečte).

Vidmarová pak svolala schůzku výboru k řešení situace. Pan Smažík tuto schůzku ve svém hanopise prezentuje jako schůzku, kde mělo dojít ke smíru, což není pravda. Tuto schůzku svolala paní Vidmarová a byl na ní úplně jiný program, než smír. Program byl rozeslán předem. Na této schůzce paní Vidmarová nabídla svou rezignaci na členství ve Výboru Spolku, a to písemně, viz program:

Návrh programu schůze Výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. ve čtvrtek v 18 h v restaturaci U krbu k vyjádření spolku k policejnímu incidentu v průběhu akce "ovocná zahrada Štorkánova" dne 16. 3. 2019

1) Prezentace události doplněná videem a fotografiemi

2) Postoj členů spolku k ochraně přírody a krajiny a všeobecně připomenutí Stanov spolku

3) Možnost změny Stanov a odejmutí záštity aktivitě Ovocná zahrada Štorkánova

4) Možnost odstoupení členů Výboru

5) Možnost vyloučení členů spolku, těch, kteří nejednají dle stávajících Stanov

6) Možnost doplnění členské základny o občany, kteří nejsou členy spolku, ale dle našich Stanov jednají

7) Diskuze - jak nás nyní vidí radnice MČ Prahy 5 a jak chceme, aby nás viděla

8) Diskuze o smyslu Spolku

9) Diskuze o aktivitě členů Spolku

10) Formulace vyjádření Spolku k sobotnímu incidentu

11) Eventuálně svolání členské schůze ke změně Stanov, odejmutí záštity aktivitě Ovocná zahrada Štorkánova a odstoupení člena Výboru Běly Vidmarové (s vysvětlením, co administrativně obnáší změna Stanov - web Frank Bold například a s diskuzí, co by v těch Stanovách mělo nově být - formulace "ochrana přírody a krajiny" vyplývá ze zákona a ostatní záležitosti jsou zformulovány dle Stanov mnoha jiných spolků se stejným zaměřením)

Podklady: Stanovy, členská základna, zápisy ze schůzí Spolku, video s nahrávkou sobotního incidentu

Pan Smažík se po několika minutách schůzky (u nedokončeného bodu 1) urazil a odešel. Podal rezignaci a nadále vůbec s paní Vidmarovou nekomunikoval, přes to, že jeho funkční období trvalo ještě 2 měsíce a měl jako člen výboru nadále pracovat a zejména spolupracovat na přípravě jeho rezignační Členské schůze, shánět kandidáta do výboru a tak podobně. Nic z toho nekonal. Dělal obstrukce, nekomunikoval, pomlouval, poštvával proti paní Vidmarové a její kandidátce do výboru své okolí (na neusnášeníschopné, pana Smažíka rezignační, Členské schůzi Spolku v restauraci Na Václavce, mělo těchto pár osob vskutku nemístný a nedůstojný hlasitý veřejný výstup směřovaný na urážení paní Vidmarové a paní Zonkové. Bylo to velmi bolestivé, psychicky neúnosné a ponižující. Navíc náš spolek má dosud v restauraci Na Václavce kvůli chování těchto 3 osob ostudu).

Paní Vidmarová s panem Vidmarem byli domluveni, že e-maily za výbor si odsouhlasují pomocí sms, která byla Vidmarovou Vidmarovi poslána, poté napsala Vidmarová za oba p. Smažíkovi e-mail ve smyslu, že nesouhlasí s odejmutím záštity platformě Ovocná zahrada Štorkánova, což je usnesení, které trvá dosud. Podvodným jednáním má pan Smažík na mysli, že paní Vidmarová nechala na nějaké schůzi spolku odsouhlasit usnesení ne "bere na vědomí", ale "dává záštitu".

Co má pan Smažík na mysli svou formulací "špatně pracuje" a "lže", paní Vidmarová netuší, a prohlašuje to za odpornou lež.

Paní Vidmarová nesouhlasí s tímto hanopisem a žádá jeho odstranění, včetně všech následků.

Běla Vidmarová