PLÁNOVÁNÍ PARKU NA PLÁNI – DŮLEŽITÉ!!!

06.10.2019

Vážení a milí sousedé,

prosíme, věnujte zvýšenou pozornost této zprávě. Městská část Praha 5, Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně, zve místní občany na akci "Setkání k parku Na pláni". Děkujeme. Setkání se uskuteční v pondělí 21. 10. 2019 v 17:00 h na radnici MČ Praha 5 v budově Štefánikova, zasedací místnost - 6. patro, viz letáček.

Setkání je zatím ze strany MČ Praha 5 popsáno takto: "Na setkání by byla znovu představena (ukázána) studie Na pláni, zejména část, která se věnuje parku. Důležitým bodem budou připomínky a návrhy občanů k této studii a celkově k parku o kterých by se hlasovalo a na tomto základě, by se následně zařadily k podkladům ke zpracování projektové dokumentace. Ráda bych upozornila, že žádné další návrhy, kromě odsouhlasených na setkání, nebudou brány v potaz. Bylo by vhodné pokud by se Vám podařilo tyto připomínky posbírat a utvořit jejich seznam, který byste mi před setkáním poslali. Ráda bych ještě doplnila, že i přesto, že se studie nesetkala s kladnými ohlasy, rádi bychom vedli věcnou debatu nad tímto projekt a upozornila, že setkání se bude zabývat pouze částí parku."

Plánované území je vymezeno na obrázku.

Zde si, na žádost MČ Praha 5, dovolujeme i pro vás připomenout, co bylo řečeno a napsáno místními občany od roku 2013 dosud, a to v participačních schůzkách, na našich akcích a schůzích, na jednáních Výboru pro územní rozvoj a Výboru životního prostředí MČ Prahy 5, v dopisech a interpelacích směřujících k naší radnici:

Plácek - citace z participačního výstupu: Rovný plácek v jinak již svažitém terénu je využitelný ke hrám dětí, sportu i setkávání. Kromě rovinnosti je důležitá jeho univerzálnost a to, že fyzická podoba nepředurčuje využití prostoru; rovná plocha; rovný prostor (terén) pro setkávání, hry, akce - bývalé hřiště; volný rovný plácek; plácek; volnost, svoboda pohybu - nejsem omezen, kam mohu a kam ne, možnost vejít na trávník; dají se dělat aktivity volně - nepřeorganizovaný prostor; volná průchodnost do všech směrů; výhledy

NA ROVINNÉM PLÁCKU NEMÁ BÝT NOVĚ UMÍSTĚNO NIC, Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PRŮCHODNOSTI VŠEMI SMĚRY A VŠECH VÝHLEDŮ, KTERÉ JSOU NYNÍ K DISPOZICI.

Další sebrané návrhy:

a) Revitalizace podloží trávníku a jeho renovace, zejména s ohledem na retenci dešťových vod. Osetí travním semenem se zakomponovanými semeny lučních a polních květin s ohledem na chráněné, ale i nechráněné druhy hmyzu žijící v lokalitě. V místě na západě doplnit lavičky, možno i někde jinde. Ale ne v místech, kde se staví fotbalové branky či v místě před smrkovo - borovým lesíkem.

b) Oplocení v místech, kde je nyní, by mohlo být opraveno a zachováno v místech, kde je nyní (hrozí únik míče při míčových hrách do silnice). Zachovat průhledovou formu oplocení, ať je z okolí vidět, že se jedná o zeleň a park pro možnou relaxaci. Žádný tartanový povrch, další vnitřní plot a ani lajny. Možno mobilní stojny a síť pro volejbal, nohejbal a mobilní branky pro fotbal. Nějaké mobilní značky pro vymezení herní plochy, které si každý postaví sám dle toho, jak velké hřiště potřebuje.

c) Ohniště zachovat v levém zadním rohu (SZ), kde je nyní vybudováno přirozeně občany, z důvodu silné atmosféry tohoto místa

d) V místě nad ohništěm klouzačka a dřevěné přírodní stupínky z kmenů jako schody. Zde je místo, kde se děti kloužou po hlíně a ničí si oblečení.

e) 2 nejsevernější garáže umístěné ve směru S-J renovovat na místo pro skladování sportovního vybavení (sítě, balony, branky pro vymezení herní plochy), skladování lavic, židlí, stolů, party stanů používaných místními spolky pro komunitní akce a také jako WC, přístup k vodě a elektřině. Možno také kamna na dřevo, aby bylo možno klubovnu užívat i v zimě (např. pro akci "Zdobení perníčků s dětmi"). Vhodný by byl také sporák - pečení cukroví, malování vajíček, vaření čaje a kávy. Elektrickou přípojku a vodu jsme nuceni půjčovat si od sousedů. Stoly, lavice, stany a další vybavení nosíme z našich bytů. WC je nutno objednávat mobilní a platit. Za těchto podmínek se akce organizují poměrně těžko, ale i tak se místní spolky mohou pochlubit cca 5 akcemi ročně s poměrně slušnou účastí.

f) Klubovna by mohla být na klíč, ten by měly 2 místní spolky a např. školka a radnice. Klubovna by se pronajímala spolkům za symbolické nájemné, jako je tomu zvykem směrem k neziskovkám např. na západě. Navrhuji 1 Kč ročně. Klubovna by se mohla propůjčovat dalším žadatelům, za mírný poplatek, který by pokryl náklady (elektřina, voda, spotřeba čistících prostředků, kávy apod.). Spolky by platily spotřebovanou vodu, elektřinu, dřevo. Zajistily by si provozní věci (čistící prostředky, elektrospotřebiče, hygienické potřeby, potřeby pro výtvarné akce apod.)

g) Ostatní garáže zbourat. Na místě řady garáží v Z-V směru Praha 5 navrhla komunitní zahradu, místní občané však v tomto místě komunitní zahradu odmítají (důvody - stinné místo, kde nic pravděpodobně neporoste; půda zde bude pravděpodobně kontaminována kapalinami z automobilů v garážích, skladovaných chemikálií i demolicí garáží). Navrhují oddělení místa od pozemku rodiny Žirovnických živým plotem (např. cca 2 metry vysoké tůje), zachovat příjezdovou cestu ke garáži paní Zíkové a na místě garáží umístit prvky navrhované v participacích (cvičební prvky pro seniory, dětské herní prvky, nově byl navržen nějaký vkusný monolit s lezeckou stěnou).

h) Je nutné zachovat všechny vyšlapané cesty, nepoužít asfalt, beton ani dláždění. Jedna z cest se také v zimě využívá pro bobování / sáňkování. Povrch co nejvíce uzpůsobit potřebě zlepšit retenci dešťových vod v lokalitě. Doplnit strouhy odvádějící vodu z cest do svahů. (Při přívalových deštích se voda cestami valí jako řeka a silnice K vodojemu je již v místě zatáčky téměř vymletá). Okolo cest umístit lavičky a v okolí laviček drobné herní prvky pro děti. Nedoplňovat do cest žádné schody - všechny cesty jsou využívány i pro kočárky, odrážedla a cyklisty. V severní části smrkovo - borového lesíka by mohla být masivní dřevěná houpačka, jaká je např. v parku na Cibulkách.

i) Nekácet žádný vzrostlý strom, ani plané jabloně, minimálně do doby, než vzrostou stromy, které budou dohodnuty pro novou dosadbu.

j) Dosadba stromů a keřů v severní a východní části - byly navrženy ovocné stromy, tzv. jedlý sad. Je nutno zvolit kvalitní odrůdy, které nepadají a občané je sklidí. Obavy byly z padání ovoce a vos - spolek by mohl, pokud dojde k opadání, zorganizovat brigádu na úklid. Navrhovány byly: jabloně, hrušně, třešně, višně, ořešáky, meruňky, švestky.

Milí sousedé, snad jsme žádný váš nápad nevynechali. Pokud ano, prosíme, dejte nám vědět, abychom jej mohli doplnit a předat na naši radnici. Nebo jej přijďte sdělit přímo na plánovací setkání 21. října.

K dotazům na osud odvolání k RD Maršner Na pláni a k námitce ke změně územního plánu uvádíme, že na vyjádření úřadů dosud čekáme a žádné nové informace nemáme.

Přejeme příjemný den a prosíme o maximální účast na setkání.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová, Kateřina Zonková, Petr Vidmar