Podnět na prošetření nesrovnalostí v našem původním spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

19.03.2018

Dnes dva aktivní členové našeho Výboru, s lítostí v srdcích, podali do našeho původního spolku Přátelé Malvazinek, z.s., tento podnět....

Od: Běla Vidmarová Pro: Výbor a Kontrolní komise Spolku

K vodojemu 35 Přátelé Malvazinek, z.s. (k.r. p. Buriana) 150 00, Praha 5 Xaveriova 19

150 00, Praha 5

Petr Smažík

K vodojemu 33

150 00, Praha 5

Věc: Podnět na prošetření těchto skutečností:

1. RNDr. Martin Lepšík - Porušení Stanov spolku členem (předsedou) Spolku - jednání proti usnesení Členské schůze

2. Obcházení člena Výboru Spolku (Běly Vidmarové), prošetření možného porušení Stanov členy Výboru

3. Pozdržování svolání Členské schůze Spolku, manipulativní organizace možnosti využití plných mocí na schůzi 13. 2. 2018

4. Nevyřizování přihlášek do Spolku

5. Nedodržení termínu zápisu z Členské schůze - porušení Stanov

6. Mgr. Lukáš Budín - porušení Stanov Spolku - Námět na vyloučení ze Spolku

7. Zneužití elektronických prostředků Spolku k cílům, které (v případě potvrzení porušení Stanov, manipulací s přihláškami, vyjednávání proti Usnesení, obcházení člena Výboru) doplňují situaci, ve které se obyvatelé, kteří přímo v místě hrozící výstavby bydlí, nacházejí nyní - tedy čelí hrozbě výstavby 10 domů v zeleni a betonování parku před hřbitovem včetně vyústění historické hřbitovní cesty K vodojemu.

Vážení,

Podáváme podnět na prošetření těchto skutečností:

1) RNDr. Martin Lepšík - Porušení Stanov spolku členem (předsedou) Spolku - jednání proti usnesení Členské schůze

Usnesení členské schůze z 18. 4. 2017 zní (viz zápis):

PM pověřuje vedení spolku zastoupené panem RNDr. Martinem Lepšíkem k prezentaci těchto závěrů

při jednání s M.Č. Praha 5:

1) Zapsaný spolek PM nesouhlasí s vybraným návrhem studia Break-Point z důvodu nedodržení

požadavků místních občanů definovaných ve výstupech z participačních setkáních na zachování

maximálního množství zelené plochy mezi ulicemi Na Pláni a ulicí K Vodojemu.

2) Zapsaný spolek PM požaduje prosazování původního záměru pro který byl spolek založen a který je

definovaný v čl. 4a stanov spolku "Ochrana přírody a krajiny".

Hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Pan předseda RNDr. Martin Lepšík jednal proti tomuto usnesení, neboť i po odhlasování tohoto Členskou schůzí docházel do uzavřené pracovní skupiny k zadání Studie Na pláni zřízené MČ Prahou 5 a vyjednal zadání Studie Na pláni, která kromě jiného obsahuje 10 bytových domů v souvislém pásmu zeleně a betonování parku před hřbitovem včetně historické hřbitovní cesty, nyní ulice K vodojemu. Žádáme prošetření porušení Stanov Spolku členem / předsedou Spolku.

2)Obcházení člena Výboru Spolku (Běly Vidmarové), prošetření možného porušení Stanov členy Výboru

- Údajně před zadáním soutěže probíhala jednání a korespondence členů Výboru spolku Přátelé Malvazinek, z.s. s různými institucemi, na ta ale nebyla Běla Vidmarová jako tehdejší člen Výboru (18. 9. 2013 - 20. 2. 2017) zvána, a ani o nich nevěděla a ani korespondence jí nebyla přeposílána k diskuzi.

- Na její dopis adresovaný na MČ Praze 5 z 5. 12. 2016, týkající se oficiálního zapojení Spolku do zadání Studie Na pláni, nebylo odpovězeno, jen se po čase na vlastní dotaz dozvěděla, že jako reakce na dopis vznikla MČ Prahou 5 zřízená uzavřená pracovní skupina k zadání Studie Na pláni, do které se nominoval předseda RNDr. Martin Lepšík a také nominoval člena Ing. Martina Švába. K hlasování členů Spolku a ani k hlasování členů Výboru nedošlo, ani nedošlo k diskuzi, zda členové / Výbor chtějí, aby se Spolek této uzavřené pracovní skupiny účastnil. Nedošlo ani k hlasování o nominacích zástupců veřejnosti. Dopis - viz příloha, e-mailovou komunikaci stran formulace dopisu dodá paní Vidmarová na vyžádání.

- Žádáme o zaslání soupisu všech jednání členů Výboru Spolku se všemi institucemi, která proběhla v období 18. 9. 2013 - 20. 2. 2017, a také soupis jejich závěrů a výsledků, a to na adresu Běla Vidmarová, K vodojemu 35, Praha 5, nebo na e-mail bela.vidmarova@gmail.com. Žádáme prošetření, zda i v těchto případech nedošlo k porušení Stanov Spolku - zejména bod Účel spolku - "ochrana přírodních, kulturních a historických památek lokality Malvazinek".

3)Pozdržování svolání Členské schůze Spolku, manipulativní organizace možnosti využití plných mocí na schůzi 13. 2. 2018

Od srpna 2017, kdy měla Běla Vidmarová podezření na různé nesrovnalosti, prosila pana předsedu RNDr. Martina Lepšíka, aby jí sdělil počet členů Spolku kvůli informaci, kolik podpisů musí sehnat na svolání Členské schůze Spolku dle čl. 8 Stanov Spolku. Informovala jej, že chce svolat schůzi, na které bude mít bod pod svým moderováním "reakce obyvatel na studii a soutěž Na pláni" - e-mailovou korespondenci paní Vidmarová dodá na vyžádání . Bylo jí odpovězeno, že se nemá bát, že schůze Spolku bude, a byl jí přislíben půlhodinový blok na její téma. Několikrát. Nakonec schůze byla až 13. 2. 2018 a její blok v programu nebyl, tedy si musela slovo "urvat" v kandidátním projevu (viz příloha), kde dostala 5 minut. Mezi tím byla na VÚR a na Radě MČP5 schválena hotová studie Na pláni. Formuláře k možnosti využití plné moci při hlasování Členské schůze byly doručeny členům do e-mailovách schránek dne 13. 2. 2018 v 00:47 h, přičemž schůze byla v ten den od 18:00 h. Pracující lidé neměli šanci sehnat plné moci sousedů, přičemž sám předseda RNDr. Martin Lepšík, který zmíněný e-mail odesílal, měl plných mocí 5.

Žádáme o prošetření, zda na schůzi, před jejím svoláním, a také při jejím svolávání, nedošlo k manipulativním, případně jiným nekalým praktikám.

4)Nevyřizování přihlášek do Spolku

Do Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., došlo dle zápisu z Členské schůze v dubnu 2017 cca 40 přihlášek s motivací proti výstavbě. Běla Vidmarová osobně (jako tehdejší člen Výboru) sepisovala seznam asi 20 potenciálních členů, kteří podali papírové přihlášky. Lidé z tohoto seznamu povětšinou (minimálně 17 lidí) odpovídají, že je nikdo za celý rok nekontaktoval, a to ani přes urgence. Ddalší cca desítka osob, která Spolek kontaktovala elektronicky, odpovídá stejně.

/Paní Vidmarová navrhla v únoru 2017, že je možno požadovat motivační dopis, ale to navrhovala ve chvíli, kdy jako člen Výboru věděla, že by do týdne nebo dvou dokázala motivační dopisy vyřídit. Nenapadlo ji, že někdo (Výbor ve složení bez ní) tohoto není schopen... Opravdu ji nenapadlo, že ti lidé budou čekat více než rok na reakci... A do schválení výstavby se nedočkají./

Ale - nějakých jiných 20 členů, které neznáme z těch seznamů ani ze sousedství, bylo přijato, neboť 18. 4. 2017 byl stav 46 členů a v 13. 3. 2018 byl údajný stav 66 členů... (Dle informací ze zápisů - průběhů Členských schůzí).

Žádáme o prošetření, zda nepřijetím cca 40 potenciálních členů ze sousedství hrozících staveb s motivací proti výstavbě, zároveň přijetím jiných cca 20 členů, nedošlo k ovlivnění všech hlasování v roce 2017 ve Spolku (který měl, zejména v posledním roce, reprezentovat zájmy nejbližších sousedů participačního území).

5) Nedodržení termínu zápisu z Členské schůze - porušení Stanov

Členská schůze proběhla dne 13. 2. 2018, dnes je 19. 3. 2018, Zápis dosud členové Členské schůze neobdrželi.

6) Mgr. Lukáš Budín - porušení Stanov Spolku - Námět na vyloučení

Přes to, že pan Budín sliboval, že na Malvazinkách se stavět nebude (viz zápisy ze schůzí), zadal Studii jako tehdejší člen Rady MČ Prahy 5 jako z části "urbanistickou", jako člen poroty při hlasování o vítězném návrhu neměl čas a předal svá hlasovací práva náhradníkovi Ing. Vojtěchu Novotnému, Na VÚR MČP hlasoval pro přijetí Studie Na pláni, nebo se nedostavil. Je to v rozporu se Stanovami i s výše uvedeným Usnesením. Doporučujeme vyloučení ze Spolku.

7) Zneužití elektronických prostředků Spolku k cílům, které (v případě potvrzení porušení Stanov, manipulací s přihláškami, vyjednávání proti Usnesení, obcházení člena Výboru) doplňují situaci, ve které se obyvatelé, kteří přímo v místě hrozící výstavby bydlí, nacházejí nyní - tedy čelí hrozbě výstavby 10 domů v zeleni a betonování parku před hřbitovem včetně vyústění historické hřbitovní cesty K vodojemu.

Jedná se o:

- zneužití rozesílače Spolku při šíření petice paní Jolany Dočekalové týkající se změny územního plánu (2. 6. 2017)

- nevěrohodné hlasování vycházející z nejasné členské základny PM pro schválení podnětu na změnu ÚP (14. 6. 2017).

Žádáme o prošetření všech uvedených skutečností a o informace o výsledcích na výše uvedené adresy.

S pozdravem

Běla Vidmarová

Petr Smažík

V Praze 5 dne 19. 3. 2018

Přílohy:

kandidátní proslov

dopis odeslaný na MČP5 zvoucí ke spolupráci s PM stran zadání Studie Na Pláni

Stanovy Spolku - viz web Spolku

zápisy ze schůzí Spolku na vyžádání

e-mailové konverzace na vyžádání