Rezidence Na Loužku - vyjádření paní starostky

26.01.2020

Spolek Přátelé Malvazinek získal oficiální vyjádření naší paní starostky, Mgr. Renáta Zajíčková, k plánované demolici prvorepublikové vily v ulici Na Loužku a k následné výstavbě tří až čtyřpodlažních budov na jejím místě - dopis viz první odkaz dole.

Paní starostka zajisté byla informována, že místní občané žádali prostřednictvím občanského výstupu na jednání ZMČ Praha 5 již 13. 11. 2018 (spolek Za zelené Malvazinky) o informace k tomuto projektu. Že spolek žádné informace jako odpověď nedostal, ale na den 22. 1. 2019 bylo za zády veřejnosti, bez předem zveřejněného programu, svoláno jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5, který dal k projektu souhlasné stanovisko. Občané ani spolky neměly šanci se o tomto projednání řádnou cestou dozvědět, a tedy se účastnilo jen pár občanů, kteří se o projednání dozvěděli náhodou na poslední chvíli.

Paní starostka jistě ví, že občané žádali o nápravu, kterou si představovali ve formě nového jednání s novým hlasováním Výboru, a že k tomuto nedošlo. Že došlo pouze ke svolání informativního bodu ke kauze v březnu.

Občané a spolky dodaly radnici MČ Praha 5 v časovém rozmezí leden - březen 2019 mnoho připomínek a podnětů, z nichž dvě připomínky jsou zásadní - exaktním výpočtem bylo prokázáno, že projekt až pětinásobně překračuje limity stanovené Pravidly pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích MČ Prahy 5, a to v koeficientu podlažních ploch a v rozměru zastavěné plochy,

Paní starostka je jistě obeznámena s odpovědí na tyto námitky, připomínky a podněty, která přišla od Ing. arch. Jana Kábrta - vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5, tedy že vše proběhlo řádně a správně a v souladu s legislativou, a že připomínky jsou tudíž bezpředmětné...

Prosby spolků a občanů o zastání směřující k naší radnici MČ Praha 5 zůstávají (nejen v této kauze) ignorovány a MČ Praha 5 se tímto svým počínáním vystavuje riziku, že některé z kauz mohou mít dohru ve formě soudního procesu...


Připomínky spolku Přátelé Malvazinek, z.s. z 29. 1. 2019:

https://pratelemalvazinek.cz/_files/200000490-811e282179/P%C5%99%C3%A1tel%C3%A9%20Malvazinek%20-P%C5%99ipom%C3%ADnky%20k%20projektu%20Rezidence%20Na%20Lou%C5%BEku%20-%20leden%202019.pdf 


Odpověď pana Ing. arch. Jana Kábrta, vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5:

https://pratelemalvazinek.cz/_files/200000507-dbc45dcbdb/Odpov%C4%9B%C4%8F%20O%C3%9AR%20%C3%9AM%C4%8C%20na%20p%C5%99ipom%C3%ADnky%20PM%20k%20rezidenci%20Na%20Lou%C5%BEku%20-%2011-02-2019.pdf 


Připomínky spolku Za zelené Malvazinky, z.s. včetně odpovědi pana Ing. arch. Jana Kábrta, vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5: