SANOPZ NA CIHLÁŘCE - NÁMITKA ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU

04.11.2019

Jelikož dochází k úbytku ploch s funkcí veřejného vybavení bez předešlého zjišťování potřeb v lokalitách, a jedním z těchto případů by mohl být i areál SANOPZ Na Cihlářce, kde je již několik let pořizována změna územního plánu Z3104 z plochy VV na plochu OB, místní občané si vybrali zástupce veřejnosti - sousedku areálu paní Ing. Arch. Marii Kašparovou, a svými 456 podpisy ji zmocnili k prosazování tzv. "věcně shodné připomínky", která v tomto případě zní takto: "Pro funkční plochu vymezenou pozemky parc.č. 2586; 2587/1; 2587/2; 2587/3; 2587/4 v katastrálním území Smíchov, při ulici Na Cihlářce nesouhlasíme s navrhovanou změnou z funkce veřejné vybavení - VV na čistě obytnou - OB s pevnou značkou VV. Navrhujeme celou plochu dle výše uvedeného výčtu pozemků ponechat pro veřejné vybavení - VV, popřípadě schválení změny pozastavit do vyhodnocení skutečných potřeb a jejich zajištění v dotčeném území."

Námitka, kterou naleznete v příloze, byla podána na podatelnu MHMP v termínu, tedy 1. 11. 2019.

Děkujeme všem, kteří se zajímají i o širší okolí v naší lokalitě, a ne jenom o místa, kam dohlédnou z okna.