Vřelé uvítání našeho spolku na radnici MČ Praha 5

12.02.2019

Vážení a milí sousedé,

Máme pro Vás několik zpráv, z nichž některé jsou velmi pozitivní, bohužel některé jsou negativní.

Tou velmi pozitivní zprávou je, že radnice MČ Prahy 5 ihned zareagovala na naše interpelace na jednáních Zastupitelstva MČ Prahy 5 v listopadu 2018 a v lednu 2019. Na některé naše dotazy nám zastupitelé odpověděli písemně, na některé jsme byli pozváni k jednáním na osobních schůzkách. Tedy rýsuje se nám tu konečně radnice pro lidi, nikoliv proti lidem. Naše vysněná otevřená radnice.

Co se týká jednání, která proběhla - šlo o tato témata: Studie Na pláni, vila Na Loužku, zadání projektu parku Na pláni (plácek a horní část svahu mezi ulicemi K vodojemu a Na pláni). Setkali jsme se s panem starostou MČ Praha 5 RNDr. Danielem Mazurem, Phd. a s panem předsedou Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 Ing. Milanem Krylem. Korespondenčně nám odpovídal pan Martin Slabý, radní pro zeleň a veřejná prostranství.

Na schůzkách jsme se prokázali oficiální členskou základnou - ukázali jsme přihlášky všech 45 našich členů, kteří bydlí v místě řešeném Studií Na pláni a také petici cca 200 lidí žijících v tomtéž místě jako jejich protest proti Studii Na pláni. Popsali jsme a doložili, že tuto petici v minulém volebním období nikdo neřešil. Informovali jsme naše zastupitele, z jakého důvodu náš spolek vzniknul, tedy jako protest proti Studii Na pláni, kterou považuje za neregulérně pořízenou, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska jednání, která k ní vedla.

K vile Na Loužku:

Poslední informace nejsou pozitivní. Na Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (OUR MHMP) získal investor souhlasné stanovisko jak k demolici vily, tak k nové výstavbě, proti kterému se nelze odvolat. Spolek Přátelé Malvazinek, z.s. inicioval jednání o památkové ochraně, nicméně stanovisko Ministerstva kultury k tomuto podnětu je negativní. Obě tato řízení proběhla za zády radnice MČ Prahy 5 a občanů. Není tedy moc možností dále proces demolice vily a následné výstavby ovlivnit. Je pravděpodobné, že dojde k řízení o demolici a územnímu a stavebnímu řízení, která mohou být spojena do jednoho řízení. Investor v této chvíli nemůže podat na Stavební úřad Prahy 5 žádost o řízení, neboť majitelka sousedního objektu zemřela a dědicové (zároveň účastníci řízení) jsou zatím neznámí. Hledání dědiců může nějakou dobu trvat, jakmile se ale najdou, ihned může investor řízení zahájit. Účastníky stavebního / územního řízení jsou dle nového Stavebního zákona pouze MČ Praha 5 přímí sousedé stavby. Tito by si měli sehnat právníka a spolu s ním sepsat připomínky a námitky. Stavební úřad odpoví a dá se předpokládat, že odpovědi budou v souladu s kladným rozhodnutím OUR MHMP z dřívějška. Účastníci budou mít lhůtu na odvolání a v té je nutno napadnout to kladné závazné stanovisko OUR MHMP. Pro nás z toho vyplývá úkol - jako spolek se pokusit získat na Magistrátě podklady k tomuto rozhodnutí, aby účastníci řízení, kteří jsou v našem spolku nebo v sousedství, věděli, co mají napadat. Za nás je to velmi smutná zpráva, kde ale nelze hledat viníka na Praze 5. Proces proběhnul legálně. To, že takovýto proces je legální, považujeme za skandální a budeme pomáhat naší radnici v pokusech tento proces nastavit jinak, a to tak, aby nejdříve u projektů a stavebních záměrů docházelo k projednání na MČ Praha 5 a až teprve poté na Magistrátě. Závazná razítka odborů a Stavebního úřadu by měla být až jako poslední ve frontě, po veřejném projednání na VÚR MČ, Radě MČ a případně na Zastupitelstvu MČ.

Studie Na pláni:

Prodiskutovali jsme, co nám vadí na Studii Na pláni a nám se chce napsat: všechno. Radnice je v této chvíli přesvědčena, že je nutno dotáhnout změnu územního plánu Z3218, my o tomto tak dalece přesvědčeni nejsme. Pokud by nebylo možno celou tuto změnu přepsat na zelené plochy, jak jsme navrhli na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 a jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5, je zde možnost tuto změnu stáhnout a podat jinou, kompletně na ZP. Na stavebním odboru jsou aktuálně vypracovávány tři varianty opravy Z3218, neboť IPR (Institut plánování a rozvoje) podal podnět na zakreslení celé změny na OB-D, s čímž MČ Praha 5 nesouhlasí. Tedy budeme žádat po panu Kábrtovi, vedoucím odboru, aby nám všechny tři varianty přeposlal a budeme je z naší strany komentovat.

Diskutovali jsme i předpolí Smíchovského hřbitova, které je součástí schválené Studie Na pláni a z minulého roku, kdy jsme podávali do Participativního rozpočtu Prahy 5 jeho řešení dle návrhu studia H3T Architekti (3. Místo v soutěži), máme informaci, že zde není možno nic realizovat, neboť území je blokováno Studií Na pláni. Nyní se zdá, že přece jenom toto místo bude možno řešit jinak, než jak je vyřešeno ve 2 variantách ve Studii na pláni. Budeme pokračovat v jednáních. Včera jsme se dozvěděli, že v místě svahu mezi ulicemi K vodojemu a Na pláni se má rekonstruovat / překládat vysokotlaké potrubí spojující dvě místní vodárny. Domníváme se, že se jedná o přípravu na realizaci Studie Na pláni, kde jsou v tomto místě navrženy 2 terasové domy na ploše 1000 m2. Spolek Přátelé Malvazinek, který o tomto má údajně informace, nám je na naši žádost neposkytnul. Budeme tedy zjišťovat, kdo s kým a proč o překládce potrubí jedná a v jaké fázi se jednání nacházejí. Pokusíme se do těchto jednání zapojit, pokud se opravdu jedná o přípravu pro budoucí výstavbu.

Zadání projektu parku Na pláni (horní část svahu a plácek)

Zahájení jednání k projektu parku plánuje radnice již v brzké době, v řádu týdnů. Co se týká této věci - velmi se na park těšíme, ale má to bohužel trošku hořkou pachuť. Museli jsme přiznat radnici hluboký konflikt mezi našimi dvěma místními spolky a požádali jsme pana radního Slabého, který má toto v gesci, aby navrhnul řešení, neboť naše dva spolky se nejsou schopny domluvit na spolupráci ani v této věci. Není v našich silách se usmířit. Pan Slabý navrhnul, že radnice bude postupovat u veřejného projednávání parku Na pláni bez účasti místních rozhádaných spolků a bude jednat s místními občany a veřejností bez naší záštity. Toto řešení jsme jako spolek uvítali a poděkovali za něj.