Vysokotlaké potrubí a změna územního plánu

15.02.2019

Studie Na pláni schválená Radou MČ Prahy 5 v prosinci 2017, která plánuje vystavět v lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu, v kvalitní zeleni, 10 domů a zlikvidovat i zeleň v předpolí Smíchovského hřbitova, dosud platí. Dosud nebyla revokována a pokud se pracuje na její revokaci a přepracování, nemáme o tom informace. Se Studií Na pláni náš spolek nesouhlasí a napadá ji argumentačně jak z hlediska obsahu, tak z hlediska způsobu jejího pořízení.

Jako odpověď na naši občanskou interpelaci na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 v lednu 2019, kde jsme přednesli náš návrh změny územního plánu na zelenou plochu, jsme získali od pana starosty tyto informace:

1) Na parcele 1591 KÚ Smíchov (svah ve východní části Studie Na pláni) se zřejmě jedná o rekonstrukci či překládce vysokotlakého potrubí (domníváme se, že by se mohlo jednat o přípravu realizace Studie Na pláni - v tomto místě 2 terasové domy na ploše 1000 m2)

2) Na odboru územního rozvoje MČ Prahy 5 se vypracovávají 3 varianty změny územního plánu Z3218, která je v procesu - jedná se o úpravu z důvodu žádosti Institutu plánování a rozvoje celou změnu zakreslit jako OB-D, s čímž radnice MČ Prahy 5 ani místní obyvatelé nesouhlasí.

Jelikož je nutno získat maximum informací k těmto záležitostem (místní občané jsou již z nedostatku informací o těchto jednáních poměrně zdeptaní - to slovo se nebojím použít), požádali jsme odbor územního rozvoje o vyjádření k těmto dvěma věcem. Věříme, že není nutno v tomto případě uplatňovat paragraf 106 - Zákon o svobodném přístupu k informacím a bude nám odpovězeno urychleně, neboť se jedná o odpověď radnice MČ Prahy 5 na naši veřejnou interpelaci na Zastupitelstvu MČ Prahy 5. 

Naši žádost naleznete v příloze. Jakmile získáme informace, ihned vám je poskytneme. Zkusme zachovat klid.