Další žádost o zastupování občanů

Evidujeme odpověď pana Ing. arch. Jana Kábrta, vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Praha 5, na naše připomínky (viz odkaz níže), které jsme k projektu "Rezidence Na Loužku" podali ve dnech 12. 3. 2019 a 15. 3. 2019, které ale nebyly oficiálně Výborem pro územní rozvoj MČ Praha 5 přijaty a přes to, že jsou velmi zásadní, nebyly vyřízeny. Jedná se zejména o opravený výpočet povolené zastavěné plochy u projektu (projekt ji cca 5 x převyšuje). Podobný dopis obdržel i spolek Přátelé Malvazinek, z.s., který podal dne 8. 3. 2019 podobně zásadní připomínku ke koeficientu podlažní plochy. Dále nebyly reflektovány naše připomínky k ochraně živočichů a prověření stability svahu. Dle pana Kábrta, vedoucího Odboru územního rozvoje MČ Prahy 5, vše proběhlo řádně a správně a je bezpředmětné se našimi připomínkami nadále zabývat... Včera jsme tedy po e-mailové komunikaci s pány Kábrtem a Krylem, kdy jsme zjistili, že MČ Praha 5 není účastníkem řízení o demolici vily Na Loužku 8, Praha 5, zaslali tento e-mail Radě MČ Praha 5:

Vážený pane Kryle, vážení členové Rady MČ Praha 5,

dle informací od pana Kábrta není MČ Praha 5 zahrnuta mezi účastníky řízení o odstranění stavby Na Loužku 8, Praha 5. Dle informací od pana Kryla podnět k účasti na řízeních musí vzejít od radního pro územní rozvoj. Jelikož jsme urgentně žádali o zastupování obyvatel a veřejného zájmu dopisem ze dne 9. 4. 2019 v tomto řízení a stále si myslíme, že v něm jsou uvedeny velmi zásadní skutečnosti, dovoluji si po konzultaci se spolkem Přátelé Malvazinek, z.s. žádat toto:

MČ Praha 5 by se měla pokusit přihlásit se k řízení o demolici vily Na Loužku 8, Praha 5 a zastoupit místní občany a veřejný zájem. Jistě jste si všimli, že tato kauza je velmi živá - negativní ohlas místních obyvatel můžete vidět i na petici s cca 500 podpisy, kterou jste obdrželi. Píše se o tom v tisku. Lidé jsou zoufalí. Máme i důvodnou obavu, že v místě vily i zahrady žijí 3 zákonem chráněné druhy živočichů a není dosud navržena jejich ochrana - demolicí vily by se všichni jedinci zde žijící zahubili. Investorovi by také mělo být oznámeno, že na pozemku nemůže postavit objekt o zastavěné ploše 1054 m2, ale max 187,2 m2 (možná by ztratil motivaci k demolici vily - neboť by se mu to nevyplatilo). Připomínky a podněty jsme zaslali v mnoha minulých dopisech.

Žádáme, aby se MČ Praha 5 aktivně přihlásila do řízení k demolici vily Na Loužku 8, Praha 5 a zastupovala veřejný zájem.

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s.


Urgentní žádost o zastupování občanů ve věci řízení k demolici vily Na Loužku 8, Praha 5

Žádáme naše volené zastupitele, aby nás zastupovali ve věci demolice vily Na Loužku 8, viz odkaz:

Demoliční řízení k vile Na Loužku 8

S politováním přijímáme skutečnost, že bylo na Stavebním úřadě MČ Prahy 5 zahájeno řízení a demolici vily Na Loužku 8. Spolek Přátelé Malvazinek, z.s. se rozhodl, že se pokusí obyvatelům, kterým není osud naší lokality lhostejný, zprostředkovat možnost účasti v řízení (ze zákona jsou účastníky řízení pouze přímí sousedé stavby a MČ Praha 5).

DOPORUČUJEME využít možnosti, o kterou se spolek PM snaží a postupovat dle následujícího odkazu. Spolek Zelené Malvazinky v tomto nemůže své členy zastoupit, je nutné přihlášení fyzických osob individuálně.

https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku2/rizeni-o-demolici/?fbclid=IwAR3HVwy2MgCOdo1yFl_lpGMy6JXihrHALMNd4UMC5bQn2vldQw9r80d6Dxw 

Spolek Za zelené Malvazinky nadále trvá na tom, že jednání Výboru pro územní rozvoj k projektu "Rezidence Na Loužku" ze dne 22. 1. 2019 nebylo řádně svoláno a náprava vůči místním obyvatelům se dosud neuskutečnila, neboť došlo k hlasování členů bez vypořádání připomínek obou spolků (náš spolek dosud nedostal příležitost do Výboru pro územní rozvoj k této kauze své připomínky  oficiálně předložit).

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. nadále trvá na tom, že občany a veřejný zájem by v těchto řízeních měla zastupovat naše volená samospráva, tedy MČ Praha 5.Odpověď spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k vyjádření OUR MČ Prahy 5 - pana Ing. arch. Kábrta k připomínkám spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

na webu spolku Přátelé Malvazinek, z.s. jsme nalezli odpovědi OUR MČ Prahy 5 (pana Ing. arch. Jana Kábrta - vedoucího) na jejich připomínky k projektu "Rezidence Na Loužku". Dovolujeme si tedy některé odpovědi jak z dopisu, tak z příspěvků pana inženýra Kábrta na VÚR v úterý 12. 3. 2019, okomentovat. Náš dopis naleznete v příloze.

Otevřený dopis spolku Za zelené Malvazinky, z.s. - žádost o zastupování občanů ve věci projektu "Rezidence Na Loužku"

Včera se zástupci našeho spolku účastnili jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5, nepodařilo se jim ale uplatnit žádost o zastupování občanů v územním a stavebním řízení k projektu "Rezidence Na Loužku. Nepodařilo se jim prosadit ani zmínku o jejich příspěvku do zápisu z jednání. Proto jsme dnes odeslali otevřený dopis, viz příloha.

Příspěvek spolku Za zelené Malvazinky, z.s. na jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5, řádně svolaného na 12. 3. 2019

Na úterý 12. 3. 2019 v 15:00 v budově radnice Štefánikova, místnost č. 603, je svolané jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 s bodem "Rezidence Na Loužku - seznámení veřejnosti s postupem posouzení stavebního záměru dle Pravidel pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5".

Zástupci našeho spolku by rádi přednesli příspěvek, který naleznete v příloze. Rádi bychom také se členy Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 podiskutovali o dalších možnostech záchrany vily Na Loužku 8, Praha 5.

Jednání výborů a komisí jsou na Praze 5 otevřená veřejnosti a každý oprávněný občan zde může vyjádřit své názory. 
Závazná stanoviska k vile Na Loužku z Magistrátu hl. m. Prahy

Na naši žádost nám byly doručeny kopie závazných stanovisek k vile Na Loužku 8, Praha 5 (stanovisko Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy k projektu "Rezidence Na Loužku" a stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k demolici vily Na Loužku 8, Praha 5).

Ve stanovisku OUR MHMP nás zaskočil odvod dešťové vody do kanalizace, což by dnes mělo být v souvislosti se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu řešeno jiným způsobem. Ve stanovisku OPP MHMP nás překvapilo, že prohlášení vily národní kulturní památkou neprošlo těsnou většinou hlasů. Je to smutné.

Obě stanoviska naleznete v přílohách.
Žádosti o poskytnutí informací k vile Na Loužku z Magistrátu

Dnes jsme podali dvě žádosti k minulým kladným stanoviskům odborů Magistrátu hl. m. Prahy ohledně demolice vily Na Loužku 8 a následného developerského projektu - viz příloha.

Jelikož proces, který vedl k možnosti prosadit demolici vily a naddimenzovanou výstavbu bez povinnosti konzultace s městskou částí Prahy 5 ze strany investora, je legální, považujeme nyní za nutné připravit naše sousedy na územní a stavební řízení. Proto je nutné sehnat maximum informací.

Doporučujeme všem spolkům i občanům, kteří mají ve svém okolí podobné stavební kauzy, procházející bez vědomí jejich městské části a jich samotných, aby na tyto kauzy upozorňovali na radnicích, na Magistrátě, v tisku a tak dál a snažili se protlačit své připomínky (které ale v tomto procesu není možno uplatnit přes to, že mohou být velmi zásadní - kdo jiný zná lokality lépe, než místní obyvatelé?).

Vila Na Loužku 8 s největší pravděpodobností padne za oběť Stavebnímu zákonu. Ani MČ Praha 5, ani místní spolky, ani občané, nemají možnost proces ovlivnit. MČ Praha 5 bude ze zákona účastníkem územního / stavebního řízení, je ale pravděpodobné, že její připomínky, uplatní-li je, budou smeteny stavebním úřadem se stolu.


Situace k vile Na Loužku

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovolujeme si Vás informovat o ne příliš příznivých zprávách týkajících se projektu "Rezidence Na Loužku". Komunikujeme s radnicí a snažíme se jak my, tak radnice MČ Prahy 5, udělat maximum pro to, aby zde projekt nakonec nebyl. Bohužel byly provedeny některé kroky, které proces ovlivnily (ne vinou naší radnice) směrem, kterým se ubírá. Na začátek příštího týdne máme tedy dohodnutou schůzku s předsedou Výboru pro územní rozvoj, panem Ing. Milanem Krylem. Prosíme, kdo máte nějaké tipy, co bychom měli projednat, pište nám či telefonujte (kontakty jsou na našem webu www.zelenemalvazinky.cz).

Pro informace dodáváme v příloze korespondenci, kterou s panem Krylem vedeme a budeme rádi, pokud máte nějaký nápad, jak z toho takzvaně vybruslit, abyste nám jej poslali.

Je nám líto, že nemůžeme přinést příznivější zprávy.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.
Připomínky spolku k projektu Na Loužku 8

Zde naleznete aktuální verzi připomínek zapsaného spolku Za zelené Malvazinky, K vodojemu 35, Praha 5, IČO 06912648, k projektu "REZIDENCE Na Loužku", KÚ Smíchov, č. parcel 1393, 1394/1, 1394/2, 1408/14, 1408/15, investora Na Loužku, a.s., s uvedeným datem 11/2018 a arch pro sběr podpisů obyvatel lokality.